Profesyonel Entegre Tesis Yönetim Hizmeti

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Ülkemizde kentleşme olgusunun başlaması ile birlikte çok katlı apartmanların yapımının artması ile çıkan mülkiyet konusunda Medeni Kanun hükümlerinin yeterli olmadığı anlaşıldı. Yeni bir mülkiyet türü ihtiyacı karşısında 1965 yılında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yürürlüğe konuldu. Geçen zaman içinde günün ihtiyaçları göz önünde tutularak 2814 sayılı ve 3227 sayılı yasalar ile yeni düzenlemeler eklendi. Ancak 1990’lı yıllarda çok bloklu siteler, AVM, birden çok parsellerde oluşan villalar, rezidanslar oluştuğunda, yeni mülkiyet türünü çözecek yasal düzenlemeye ihtiyaç ortaya çıktı. 5711 sayılı yasa ile Toplu Yapılanma denilen kavram yasal bir zeminde oluşturulmuş oldu.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Sipahi Grup ve Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti. olarak konusunda uzman ve deneyimli yöneticiler ile faaliyet gösterilecek toplu yaşam alanlarının etüt çalışmalarını yönetim planları üzerinden yapılması hususunda gerekli merciler ile görüşme sağlayarak başlamaktadır.
 • Anataşınmazın 8 veya daha fazla bağımsız bölümden oluşması halinde ise mecburi yönetici atanması konusunda gerekli işlemlerin tarafımızdan yürütülerek oluşumunu sağlamaktadır. Uygulamada, Yönetim Kurulları 1 kişi olabileceği gibi 3 kişiden de oluşabilir. Daha fazla kişiden oluşan kurulların başında Yönetim Kurul Başkanı denildiği görülmektedir. Fakat yönetim kurulunun Tüzel Kişilik olmadığı bilinmelidir.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Anataşınmaz ister kat irtifakı isterse kat mülkiyetine geçilmiş olsun, Yönetici kat malikleri veya şarıdan seçilmesi mümkündür. Önemli olan Denetçinin kat maliklerinin arasından seçilmesi zorunludur.
 • Yönetici seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de yönetim planında yazılı hükümlerin kontrol edilerek düzenlenmesidir.
 • Kat malikleri kurulunca seçilen yöneticinin geçerli olabilmesi için yasada belirtilen kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çifte çoğunluğu gerekmektedir. İkinci toplantıda dahi olsa ikili çoğunluk şarttır.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Genel kurulun oluşturulması süreçleri Sipahi Yönetim olarak tarafımızdan planlanmaktır. Yönetim planına göre site içerisinden en az 3 kişiyi yönetim kuruluna seçilmesini sağlar. Genel kurulun bütün yetkileri kendilerinde olmak kaydı ile tarafımıza vermiş olduğu sorumluluk, KMK ‘da düzenlenen görev, yetki ve sorumluğu taşımakla yükümlü olan kişinin, Sipahi Yönetim’e bağ olarak atanması yapılarak Site Müdürü görevine başlatılması sağlanır.
 • Kat Malikleri kurul toplantısına kiracıların çağırılması durumunda, kullanacakları oyların geçerli olabilmesi için anataşınmazın maliki tarafından vakaletnameyi ibraz edilmesi tarafımızdan kontrolü sağlanarak oy kullanımı gerçekleştirilir.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Sipahi Yönetim Hizmetleri olarak kat maliklerinin toplu yerleşim yerlerinde, KMK kanuna uygun toplantılara yeterli miktara katılımların olmasını sağlamaktır.
 • Kat Malikleri genel kurul toplantılarının her yıl yapılması yasa gereğidir. Böylece bir yıl içindeki gelir ve gider raporları tarafımızdan hazırlanarak, genel kurulca denetlenmesi sağlanarak gelecek döneme için toplanacak gider payı ve avans miktar raporları tarafımızdan hazırlanarak sunulur.
 • Kat Mülkiyet Kanununda açık olarak yedeklik diye bir kavram yoktur. Fakat Sipahi Yönetim olarak anataşınmazda oluşturulan yönetim kurul üyelerinin, yedeklerinin belirlenmesini sağlayarak kurul üyelerinden birinin çekilmesi veya ölmesi halinde yedek kişinin görevi devralmasını sağlamaktatır.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Yedeklik uygulamasını sağlamak için Yönetim Planına hüküm koyulmasında sakınca yoktur. Buradaki amacımız senenin herhangi bir ayında kat malikleri kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak, zaman alan ve çoğunluğunun da her zaman sağlanmasının zor olduğu olgusunu ortadan kaldırmaktır.
 • Sipahi Grup tarafından görevlendirilen Site Müdürü, anagayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakım, onarım için gerekli tedbirleri alınmasını sağlar.
 • Anagayrimenkulü sigorta ettirilmesini sağlar.
 • Anagayrimenkülün tümüyle ilgili tebligatı kabul eder.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararları yerine getirir.
 • Anagayrimenkülün genel yönetim işleri, Özel Güvenlik, Temizlik, Teknik, Bahçe Bakım vb. giderlerin yıllık maliyet raporlarını hazırlar.
 • Kat mülkiyetinden doğan borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava açılması, icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyet kütüğüne tescil ettirilmesi işlemlerinin takibinin yapılması.
 • Toplanan para ve avansların anagayrimenkul hesabına yatırmasını sağlar.

6645 sayılı yasa ile asansör tescilini ve yıllık periyodik kontrolerinin yapılması, bu işlemler ile ilişkin ücretlerin ödemesini sağlar.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • İşletme Projesini hazırlayarak kat maliklere sunmak ve imza karşılığı tebliğ etmek.
 • Kimlik Bildirme Kanununa göre, kat malikleri veya oturanlara hazırlanan bildirgelerin doldurulması ve muhtarlığa verilmesinin sağlanması.
 • Kat malikleri kurulu tarafından alınan kararları, ihtar ve tebligatın özetini noter onaylı deftere düzenli ve usulüne uygun tutulması.
 • Yöneticinin sorumluluğunu aşan nitelikteki durumlar için, kat malikleri kurulundan karar alınması için hazırlıkların yapılması.
 • Temliki tasarruflar ile önemli yönetim işleri ile ilgili kararların hazırlanarak kat maliklerine sunulması.

Profesyonel Yönetim Hizmeti

 • Kırsal kesimden şehirlere yönelik göçün hızla artması, şehir nüfusunun çok kısa sürede büyük artışlar kaydetmesi, gecekondu olayının yanında parseller üzerinde yapıların çok sayıda bağımsız bölümü kapsayan büyük blok inşaata dönüşmesi ve bazen de aynı parselde, ortak alt yapı, yer ve tesislere sahip birden çok blok yapının yer alması sonucu, toplu yapıların ülkemizdeki kat mülkiyetini düzenlemeye ve profesyonel yönetim hizmeti ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sipahi Grup Yönetim Hizmeti Ldt. Şti. olarak anataşınmazda varolan eksiklik ve belirsizlikleri giderilerek uygulamada birlik ve uyum sağlanması, kat malikleri açısından menfi durumlar yaratacak veya hasar ve zararlara yol açabilecek durumlara ilişkin düzenlemeler yapılarak sorunlara daha adil ve hakkaniyete uygun çözümler sunmaktır.